Dámská dílna

Pro holky, které jsou tvořivé, nebo chtějí být!

Zveme Vás k účasti na Dámské dílně, nové akci, která se bude konat čvrtletně. První setkání bude 28. května v 18.00 h.

Budeme vyrábět hezkou magnetickou popisovací tabuli plus magnetky. Přihlaste se, prosím, do 15.5., abych mohla koupit dost materiálů. Musím objednat rámečky, tak je nutné vědět kolik nás bude. Můžete se přihlásit tady přes Facebook.

Moc se těším na Vás.

Tabule z Dámské dílny

English-Hour Camp for Kids

Tento týdenní kurz zprostředkuje dětem základní anglickou slovní zásobu pomocí příběhů, písniček, her a řemesla. Každý den bude americká učitelka číst známý příběh z Bible, jako např. Noemova archa, který bude použit na uvedení vybraného tématu na daný den. Témata zahrnují zvířata, barvy, opaky, rodinu a čísla.

Register below…

REGISTRATION FORM

Pro nejmenší se svými rodiči

Pro nejmenší se svými rodiči

V tomto šestitýdenním kurzu pro děti do jednoho roku budou každý týden americké učitelky zpívat stejnou řadu písniček o stvoření a rodině v angličtině. Děti se mohou sami snadno zapojovat, protože každé z nich dostane hračku, která tematicky souvisí se zpívanou písničkou. Například, když se zpívá „This Bright Sun“, děti budou mít své sluničko a učitelky se budou ptát, zda mohou dát své slunce vysoko na oblohu. Písně jsou zpívány bez nástrojů a učitelky budou také používat maňásky se zvukem, aby se zapojily děti. Pojďte se s námi učit!

Cena: Zdarma. Každou středu od 23.5. do 27.6., v 9:15. Kurz bude omezen na 6 rodin. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

Pro maminky a tatínky s malými dětmi / For moms and dads with their young children / Для мам и пап с маленькими детьми

Pro maminky a tatínky s malými dětmi

Tento šestitýdenní kurz zprostředkuje dětem základní anglickou slovní zásobu pomocí příběhů, písniček, her a řemesla. Každý týden bude americká učitelka číst známý příběh z Bible, jako např. Noemova archa, který bude použit na uvedení vybraného tématu na daný týden. Témata zahrnují pět smyslů, zvířata, barvy, opaky, rodinu a čísla.

Cena: Zdarma. Děti si přinesou vlastní nůžky a lepidlo. Od 28.5. do 2.7., každé pondělí v 10:30 a 16:00 (stejný kurz, různé časy). Kurz bude omezen na 6 rodin. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For moms and dads with their young children

This six-week course will introduce children to basic English vocabulary through stories, songs, games, and crafts. Each week, an American teacher will read a well-known story from the Bible, such as Noah’s Ark, to introduce the week’s theme. The classes will cover the five senses, animals, colors, opposites, family, and numbers.

Price: Free. Children should bring their own scissors and glue. From 28.5 to 2.7, every Monday at 10:30 and 16:00 (the same course, different times). The course will be limited to 6 families. Register now by filling out this form.

**********

Для мам и пап с маленькими детьми

Этот шестинедельный курс введет детям основной словарный запас английского языка с помощью рассказов, песенок, игр и ремесла. Каждую неделю американский преподаватель будет читать известную историю из Библии, например, о Ноевом ковчеге, которая послужит основой для темы данной недели. Темы занятий: пять органов чувств, животные, цвета, противоположности, семья и числа.

Цена: Бесплатно. Детям нужно принести свои ножницы и клей. С 28.5. по 2.7., каждый понедельник в 10.30 и 16.00 (один и тот же курс, разное время). В курсе могут принять участие 6 семей. Зарегистрируйтесь сейчас.

Pro cizince / For foreigners / Для иностранцев

Pro cizince

Nabízíme šestitýdenní kurz pro cizince, kteří by si chtěli procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími. Let’s Start Talking je mezinárodní program, který používá texty z Bible, z knihy Lukáše, jako základ pro diskusi. Jak to funguje? Rodilý mluvčí angličtiny přečte celý text a pak odpoví na dotazy, které student může mít. Student také přečte stejný text nahlas a pak odpoví na otázky z výběru. Po zbytek času student může diskutovat o čemkoli s americkým mluvčím. Tyto lekce jsou určeny pro věřící, hledající i nevěřící.

Cena: Zdarma. Příspěvky k ceně knihy (180 korun) jsou vítány, ale nejsou nutné. Lekce je v rozsahu jedné hodiny týdně od 23.5. do 3.7. Máme 12 míst, různé dny a časy. Maximální počet osob za hodinu je dva. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For foreigners

We are offering a six-week course for foreigners who would like to practice English with native speakers. Let’s Start Talking is an international program that uses texts from the gospel of Luke as a basis for discussion. How does it work? A native speaker reads a text and then answers any questions the student may have. Then, the student reads the same text aloud and answers the questions provided. For the remainder of the session, the student may talk with the American teacher about whatever he or she likes. These classes are designed for everyone — believers, seekers, and unbelievers.

Price: Free. A contribution toward the cost of the book (180 CZK) is welcome but not required. Classes are held once a week from 23.5. to 3.7. We have 12 open class spaces per week, on different days and at different times. The maximum number of participants per class is two people. Register now by filling out this form.

**********

Для иностранцев

Предлагаем шестинедельный курс для иностранцев, которые хотели бы поупражняться в английском с носителями языка. Let’s Start Talking – это международная программа, которая использует тексты из Библии, от Луки, как основу для дискуссии. Как это происходит? Носитель языка читает целый текст и потом отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у  учащегося. Затем учащийся читает вслух тот же самый текст  и отвечает на предложенные вопросы. В оставшееся время участник курса может побеседовать на свободную тему с носителем языка. Эти занятия предназначены для верующих, ищущих и неверующих.

Цена: бесплатно. Взнос в размере стоимости книги (180 крон) приветствуется, но необязателен. Занятия проходят раз в неделю с 23.5. по 3.7. Предоставляем 12 часов в неделю, разные дни недели и разное время. Максимальное количество участников в группе – два человека. Зарегистрируйтесь сейчас.

Pro studenty / For students

Pro studenty

Nabízíme šestitýdenní kurz pro studenty, kteří by si chtěli procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími. Let’s Start Talking je mezinárodní program, který používá texty z Bible, z knihy Lukáše, jako základ pro diskusi. Jak to funguje? Rodilý mluvčí angličtiny přečte celý text a pak odpoví na dotazy, které student může mít. Student také přečte stejný text nahlas a pak odpoví na otázky z výběru. Po zbytek času student může diskutovat o čemkoli s americkým mluvčím. Tyto lekce jsou určeny pro věřící, hledající i nevěřící.

Cena: Zdarma. Příspěvky k ceně knihy (180 korun) jsou vítány, ale nejsou nutné. Lekce je v rozsahu jedné hodiny týdně od 23.5. do 3.7. Máme 12 míst, různé dny a časy. Maximální počet osob za hodinu je dva. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For students

We are offering a six-week course for students who would like to practice English with native speakers. Let’s Start Talking is an international program that uses texts from the gospel of Luke as a basis for discussion. How does it work? A native speaker reads a text and then answers any questions the student may have. Then, the student reads the same text aloud and answers the questions provided. For the remainder of the session, the student may talk with the American teacher about whatever he or she likes. These classes are designed for everyone — believers, seekers, and unbelievers.

Price: Free. A contribution toward the cost of the book (180 CZK) is welcome but not required. Classes are held once a week from 23.5. to 3.7. We have 12 open class spaces per week, on different days and at different times. The maximum number of participants per class is two people. Register now by filling out this form.

Pro maminky / For mothers / Для мам

Pro maminky

Nabízíme šestitýdenní kurz pro maminky, které si chtějí procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími, těšit se ze společnosti dalších maminek a naučit se pět způsobů, jak sdělovat lásku svým dětem. Každý týden uvedou americké učitelky novou slovní zásobu a budou s maminkami diskutovat v angličtině o jedné kapitole z knihy, kterou účastníci měli přečíst předem (v angličtině nebo v češtině).

Cena: Zdarma. Účastníci pouze uhradí cenu kopie knihy, používané při výuce. Od 24.5. do 28.6., každý čtvrtek v 9.00. Kapacita kurzu je omezena na 10 maminek. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For mothers

We are offering this six-week course for moms who would like to practice their English with native speakers, enjoy the company of other mothers, and learn five ways to communicate love to their children. Every week, American teachers will present new vocabulary and lead a discussion in English about one chapter from the book The Five Love Languages of Children. Participants should read the week’s chapter (in English or Czech) in advance.

Price: Free. However, participants will need to purchase their own copy of the book in order to prepare for the lessons. From 24.5 to 28.6, every Thursday at 9:00. The course will be limited to 10 moms. Register now by filling out this form.

**********

Для мам

Предлагаем шестинедельный курс для мам, которые хотят поупражняться в английском с носителями языка, пообщаться с другими мамами и научиться пяти способам, как проявить свою любовь к детям. Каждую неделю американские преподаватели будут вводить новые слова и вести дискуссию на английском языке о содержании одной из глав книги, которую участницы должны предварительно прочесть (на английском или на чешском).

Цена: Бесплатно. Участницы оплачивают только копии текста, которые используются при обучении. С 24.5. по 18.6., каждый четверг в 9.00. Количество участников курса – 10 мам. Зарегистрируйтесь сейчас.